Om os


Vi holder til i Frederiksværk


VI er en flok håndværkere med stor erfaring og for os er du altid vores vigtigste kunde, Vi står gerne på hænder for at du bliver tilfreds med vores arbejde.

Over 30 års kombineret erfaring og ekspertise


Som håndværker gennem mange år har man set lidt af vær, og det er desværre ikke sjældent at man nærmest får krampe i tærerne over hvad der laves af "håndværk" fordi det går for stærkt eller håndværkere med manglende respekt eller stolthed over deres håndværk. Den holdning finder du ikke hos os. Vi er stolte at vores fag og af vores håndværk.


Vores team


Vi er en flok engageret håndværkere som har hjertet med i det vi udfører.

Vores mission


Vi er meget opmærksomme på det håndværk, som bliver udført i dag, Og der, hvor vi gør en forskel, er i altid, at være vores håndværk bekendt.

Vi skal altid være opmærksomme, på de strømninger der er i vores verden.

Vi skal også være på forkant, med de nye måder, de nye materialer og værktøjer der hele tiden ændre på den måde, vi udfører og bygger vores huse på. Vi skal ligeledes være opmærksomme på, at bygge på måder som er bedst for vores miljø,og gerne genbruge materialer, når dette kan lade sig gøre.

Bygge ledelse er også i vores fokus, således at der er naturlige overgange mellem de forskellige fag, med henblik på at strømline byggeprocessen. Samt at der løbende er en dialog og overlevering mellem fagene.

Hvorfor vælge os?


Det skal du gøre, fordi du dermed får en leverandør som kærre sig om dit projekt. Og fordi, vi er en virksomhed som vil gå meget langt for, at du bliver en tilfreds kunde, som vil kontakter os igen, når du skal have lavet et nyt projekt. DU VIL ALTID VÆRE VORES VIGTIGSTE KUNDE..

Alm. forretningsbetingelser


Pkt. 1: Grundlag.

Al arbejde udføres på grundlag af almidelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere (AB-forbruger med mindre andet udtrykkeligt fremgår af kontrakten eller nærværende forretningssbetingelser.)


Pkt. 2: Ydelsen/Arbejdet

Janabre Byg ApS er en Tømrer/Murer virksomhed som udfører entrepriser inden for disse fag med speciale inden for renovering samt badeværelser og køkkener. Vi opererer både som hoved. og under enreprenør.

Det er bygherre, eventuelt i samarbejde med bygherres rådgiver, der definerer projektet som danner grundlag for tilbuddet.

Janabre Byg ApS påtager sig det fulde ansvar for at arbejdet udførers fagligt korrekt, og i henhold til de for entreprisens gældende regler og anvisninger, samt at alle materialer er i sædvanlig god kvalitet.

Janabre Byg ApS indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig nødvendig for udførelsen og som ikke kunne være forudset og indeholdt i tilbuddet.


Pkt. 3: Myndighedsbehandling

Bygherre er alene ansvarlig for indhentning af eventuelle byggetilladelser samt beregninger, hvis disse er påkrævet for entreprisens udførelse.

Hvis der i forbindelse med projektet skal udføres en ingeniør beregning eller anden form for rådgiverarbejde, skal der foreligge en Rådgiveraftale efter ABR89 mellem bygherre og Rådgiver, rådgiveraftalen skal fremsendes til Janabre Byg ApS efter dennes indgåelse.

Bygherre skal senest ved opstart af entreprisen forelægge Janabre Byg ApS en kopi af byggetilladelsen.

Janabre Byg ApS tager i enhvert henseende forbehold for forsinkelser som forsinket godkendelse af byggesager og disses myndighedsbehandling.


Pkt.4: Arbejdssted og eksisterende forhold

Janabre Byg ApS forbeholder sig ret til at opsætte evt. skiltning og opsætning af nøgleboks, container, skurvogn, bigbags m.m. på ejendommen eller udfor denne, samt at have adgang til arbejdsstedet  i hele byggeperioden.

Skulle det eventuelt kræve tilladelse fra offentlig myndighed, beboerforening eller vejlaug eller ligende, skal bygherre tilvejebringe tilladelse til dette.

Det er ene og alene bygherres ansvar at der i byggeperioden er adgang for de udførende håndværkere til at udføre de arbejder som berører de omkring liggende ejer-, andels-, og lejemål på hverdage mellem 08.00 - 16.00. Nægtes eller forhindres Janabre Byg ApS adgang vil dette udløse tidsfristforlængelse samt der vil blive faktureret for den pågående tid for de involverede medarbejdere.

Janabre Byg ApS forudsætter at der ikke er asbest, bly eller PCB på arbejdspladsen. Hvis disse materialer påvisses på arbejdspladsen, kontaktes bygherre og bygherre må aftale sanering af dette. Eventuelle ekstaromkostninger på grund af dette vil blive faktureret særskilt..

Ved konstatering af råd, svamp, insektangreb eller svækket konstruktioner, kontaktes bygherre. Herefter vurderes omfanget, eventuelt i samarbejde med rådgiver. Udbedring aftales herefter med bygherre, og ekstraomkostninger faktureres særskilt. Ved konstatering af gamle, tærede eller ulovlige installationer kontaktes bygherre for at aftale udbedring og ekstra omkostninger faktureres særskilt. 


Pkt.: 5  Projektets udførelse

Entreprisen omfatter alle, til entreprisens fulde færdiggørelse, nødvendige ydelser og leverancer i henhold til projektbeskrivelsen i tilbuddet.

Janabre Byg ApS har følgende håndteringspris for eventuelle bygherreleverencer.

Kr. 500,- + moms pr. enhed, ved mindre enheder. Kr 1000,- + moms pr. enhed ved større enheder og ved meget store enheder kan der faktures ved inhentning af tilbud fra underleverandør såsom lift, kran eller flyttefolk. Disse håndteringer faktureres særskildt.

Genrelt udføreres alt arbejde i henhold til Bygningsrelementet og og tolerancer for det udførte er altid i henhold til Normal klasse, jf www. tolerancer.dk

Bygherre er ansvarlig for at ved opstatsmøde at redegøre for placering af eltavler samt VVS afspærringshaner m.m.


Pkt.: 6 Betalingsbetingelser

Ved mindre projekter og ekstraomkostninger er betalingsfristen på 6 dage fra fakturadato.

Ved større projekter: deles betalingen i 5 rater:

Rate 1: 30% ved indgåelse af kontrakten til indkøb af div. materialer til projektopstart.

Rate 2: 20% efter ca. 25% af projektet eller beskrevet i tilbud/kontrakt

Rate 3: 20% efter ca. 50% af projektet eller beskrevet i tilbud/kontrakt

Rate 4: 20% efter ca. 75% af projektet eller beskrevet i tilbud/kontrakt

Rate 5: 10% når projektet afsluttes eller beskrevet i tilbud/kontrakt

Eventuelle udestående leverancer der ikke har indvirkning på projektets ibrugtagning og funktionalitet berettiger derfor ikke til at tilbageholde ratebetaling.

Eventuelle ekstraarbejder bestilt og aftalt med bygherre faktureres særskilt løbende efter færdiggørelse.

Der faktureres kr. 45,- pr. faktura i miljøafgift.

Der faktureres kr. 600,- pr. faktura til servicevogn og P-afgift

Betales for sent på lægges et opkrævnings gebyr på 100,- og ved større projekter en morarente på 8% pro anno.


Pkt.: 7 Vedståelse af tilbud

Den aftalte entreprisesum er fast i 20 arbejdsdage i henhold til AB-forbruger §9


Pkt.: 8 Forsikring og garanti

Janabre Byg ApS har jf. AB-forbruger §8 den sædvanlige ansvarsforsikring hos Topdanmark

Janabre Byg ApS er medlem af Byg Garanti ordningen, www.byggaranti.dk


Pkt.:9 Lærlinge

Janabre Byg ApS bestræber sig på altid at have lærlinge ansat for at sikre dygtige håndværkere i fremtiden


Pkt.: 10 Øvrige forhold

Janabre Byg ApS påtager sig ved den indgåede aftale alene forpligtelse i forhold til bygherre. Bygherre indestår således for ethvert forhold mellem bygherre og eller ejer af ejendommen eller tilstødende ejere til ejendommen hvor entreprisen udføres.

Enhver forpligtigelse mellem ejendommens ejer og bygherre, er derfor principielt Janabre Byg ApS uvedkommende. Det betyder at bygherre, hvis denne ikke er fomel ejer af ejendommen, skal sikre sig at alle forpligtigelser i forhold til ejendommens formelle ejer overholdes.


Janabre Byg ApS forbeholder sig retten til at bruge billeder af udført arbejde i markedsførings materiale.